Ledelse & organisation

Her kan du læse, hvordan ledelsen på KVUC er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for vores uddannelser. Du får også et indblik i hvordan organisationsstrukturen understøtter vores uddannelser og værdier.

I vores organisationsdiagram kan du i detaljer få et overblik over ledelsen og organisationens struktur:

SE KVUC's organisationsdiagram (PDF)

Rektor har det overordnede ansvar for KVUC såvel fagligt og pædagogisk som organisatorisk. Vicerektor har ansvar for uddannelsesområderne og for at koordinere uddannelse, pædagogik og udvikling i de fire afdelinger samt for kvalitetssikring.

Uddannelsescheferne har ansvaret for hver deres uddannelsesafdeling og for planlægning og opbygning af læringsmiljøer i henholdsvis Vognmagergade 8 og Sankt Petri Passage 1.

Administrationschefen er ansvarlig for de fælles administrative funktioner omkring it, økonomi, personale og løn, bygninger og biblioteker.

Rektor, vicerektor og administrationschef udgør KVUC’s øverste ledelse, der skal sikre, at KVUC’s uddannelsesafdelinger og bygninger ledes ud fra og bindes sammen i kraft af en samlet virksomheds- og udviklingsstrategi, kvalitetsstandarder og en fælles økonomisk og administrativ styring.

KVUC’s ledelse skal samlet set råde over de kompetencer, der er nødvendige for at kunne:

  • Håndtere store uddannelsesenheder
  • Anvende ressourcerne til en effektiv planlægning og gennemførsel af uddannelserne
  • Udvikle og forbedre uddannelserne
  • Gennemføre en koordinering imellem de forskellige enheder
  • Sikre samarbejde i og på tværs af afdelinger
  • Udvikle KVUC til fortsat at være en attraktiv arbejdsplads
  • Kommunikere klart eksternt og internt.

Den strategiske ledelse varetages af rektor, vicerektor, administrationschef og uddannelseschefer med løbende inddragelse af bestyrelse, samarbejdsudvalg og pædagogisk råd.

Kommunikationschefen er ansvarlig for drift og udvikling af KVUC’s kommunikation og markedsføring.

Lærernes organisation og samarbejde

Pædagogisk Råd er organiseret med et forretningsudvalg bestående af en formand og to menige medlemmer valgt blandt og af lærerne.

Lærerne er organisatorisk koblet sammen i selvstyrende faggrupper. I hver faggruppe udpeges en faggruppekoordinator til at varetage koordinering internt i gruppen. Faggruppekoordinatorerne har en funktionsbeskrivelse og mødes løbende med uddannelseschefen.

Faggruppen er det centrale forum for den enkelte lærers fagdidaktiske udvikling og for læring internt i organisationen. KVUC arbejder kontinuerligt for at styrke faggruppesamarbejdet. Det sker blandt andet ved at understøtte det faglige/didaktiske indhold på faggruppernes møder samt ved at have fokus på faggruppernes muligheder for videndeling og fælles kompetenceudvikling.

På hf er der ansat fagdidaktiske konsulenter til at styrke den fagdidaktiske og pædagogiske udvikling i faggrupperne. Også KVUC’s koncept for undervisningsudvikling er koblet op til det fagdidaktiske udviklingsarbejde i faggrupperne.

I de formaliserede tværgående pædagogiske projekter er lærerne organiseret i udviklingsgrupper, der går på tværs af huse og uddannelsesområder. Dermed skabes et rum for synergi og læring mellem professioner og fag.

Læs mere om pædagogisk udvikling

Organiseringen af lærerne understøtter organisationens værdier om, at medindflydelse og medansvar ses som kerneværdier i fællesskabet sideløbende med det samlede strategiske fokus på udvikling, ny viden og professionalisme.

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.