HF ENKELTFAG

Vælg ét fag, flere fag eller en fuld hf.

Matematik B

Formål og indhold

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen.

Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

Gennem undervisningen skal kursisterne opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Endvidere skal de opnå indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matematisk ræsonnement. Herved skal kursisterne blive i stand til bedre at kunne forholde sig til andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.

Forudsætninger

Matematik C. Matematik B bygger videre på matematik C, men på B-niveau lægges der større vægt på bevisførelse og bogstavregning. De fleste kursister finder, at det er langt mere krævende at følge et B-niveau, end et C-niveau.

På matematik B får du brug for at lære at bruge et CAS-værktøj (TI-Nspire), dvs. en avanceret lommeregner/computerprogram, der kan udføre symbolmanipulation. Mange kursister har særlig fordel af at bruge særlig software på computeren som CAS-værktøj, dvs. at en særlig ”håndholdt” del ikke nødvendigvis skal anskaffes. En ikke uvæsentlig del af arbejdet på B-niveauet består i at lære at benytte CAS-værktøjet TI-Nspire.

Undervisningsplan

Matematik B på hf planlægges efter læreplanerne for hf. Eksamen dækker såvel B- som C-niveau (hf). Du skal have styr på stoffet fra C-niveauet, men det bliver løbende repeteret. Den sidste tid af skoleåret vil ofte blive brugt til repetition og eksamenstræning.

Undervisningsformer

Undervisningen vil ofte være en blanding af mange forskellige arbejdsformer: Lærergennemgang, kursistfremlæggelser, klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. En betydelig del af undervisningen vil foregå som projektarbejde hvor du i mindre grupper arbejder selvstændigt med et givet problem/emne. Et projektarbejde vil du typisk afslutte med en rapport eller en mundtlig fremlæggelse. I nogle af undervisningsforløbene vil det være naturligt at arbejde med IT/CAS-værktøjer, herunder evt. regneark både individuelt og i mindre grupper.

Arbejdsbelastning

Du skal forvente at den generelle forberedelsestid er 30 minutter pr. undervisningslektion. Der er afsat 60 timers kursisttid til skriftligt arbejde ud over undervisningstiden. Du skal altså regne med at bruge ca. 2 timer om ugen på rapporter og andre skriftlige afleveringer på helårshold. Hvis du går på et halvårshold, skal du regne med ca. 4 timer pr. uge på rapporter og andre skriftlige afleveringer.

Evaluering

Du vil løbende blive evalueret gennem lærerens kommentarer til skriftlige opgaver/rapporter samt evt. skriftlige test og/eller individuelle samtaler. Undervisningen evalueres løbende ved f.eks. spørgeskemaer og drøftelser på holdet.

Kompetencer

Projektarbejdsformen vil helt naturligt udvikle kursisternes kompetencer indenfor samarbejde, faglig selvstændighed samt skriftlig og mundtlig formidling. It-kompetencerne styrkes ved brug af CAS, tekstbehandling, regneark og evt. informationssøgning

Eksamen

Du skal både til en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer fire timer. Prøven er todelt. Første delprøve varer en time og skal besvares uden brug af hjælpemidler. Når den er slut, skal du aflevere besvarelsen af første delprøve. Under den anden del af prøven må du benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med andre er naturligvis ikke tilladt. I opgaverne i den anden del af prøven regner man med, at du har adgang til og kan bruge et CAS-værktøj, der kan udføre symbolmanipulation.

Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb eller temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal du kende før eksamen og de skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold. En betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver med tilhørende kursistrapporter. Du har ca. 30 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.


Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.